Cà phê Arabica rửa loại 1, cỡ sàng 16

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.1%
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5%
Trên sàng 16: tối thiểu 90%

Danh mục: