Hiện tại, Công ty cổ phần Xuất khẩu nông sản phía Nam đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Mô hình tổ chức này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Điều lệ, pháp luật.

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản phía Nam