Vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất  và chăn nuôi. Hiện nay, Công ty đã không ngừng sáng tạo, cải tiến khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào nông nghiệp để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, đáp ứng nhu cầu về lương thực thực phẩm cho người dân địa phương và xuất khẩu.